سخن هفته
امام حسن
سخن هفته: میهمانی در میهمانی خدا
میهمانی در میهمانی خدا
   ماه خدا که می رسد همه اش خیر و نور می شود، رحمت لایزال الهی بر بندگان حضرت دوست روزانه تکرار می شود تا به روز پانزدهم می رسد. پانزدهمین روز با ورود میهمانی جدید که مدال کریم اهل بیت را بر سینه دارد، امید بندگان و شیعیان را به بهره برداری از شب های مغفرت و عظمت الهی افزون می کند. گویا خدا این گونه خواسته تا برگه ی شفاعت را از حسن ابن علی(ع) گرفته و با امضای علی ابن ابیطالب(ع) در شب های مغفرت به خداوند متعال برای تعیین سرنوشت عرضه شود. 
   میلاد پر از نور و سرور دومین امام شیعیان حسن ابن علی ابن ابیطالب علیه السلام برمسلمانان جهان به خصوص ملت عزیز ایران مبارک و پر خیر و برکت باد.
مهمانی حق چه با صفا شد                                میلاد امام مجتبی شد