پربیننده ترین اخبار
اطلاعیه
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی برگزار می کند:
دومین همایش ملی روش های تحلیل اطلاعات
تبیین و ارتقای روش های تحلیل اطلاعات
« رفتارهای جمعی، محیط امنیتی، کنشگران سیاسی اجتماعی، منازعات و بحران های منطقه ای و بین المللی»
با مشارکت جامعه دانشگاهی، مراکز علمی – پژوهشی، صاحب نظران و اعضای جامعه اطلاعاتی
زمان: هفته پایانی مرداد 1398