مقاله ها
مقاله : تحلیل الگوهای بزهکاری در سکونت‌گاه‌های نامتعارف شهرها

سکونت‌گاه‌های نامتعارف شهری، از پیامدهای تمرکز شهری ناهمگون روند شتابان جمعیت شهری در اثر مهاجرت گسترده روستا-شهری است که موجب بروز مشکلات متعددی از جمله افزایش بزهکاری در شهرها می‌شود. این پژوهش با هدف تبیین عوامل مؤثر در بروز بزهکاری و شناسایی شرایط تسهیل کننده جرایم در سکونت‌گاه‌های نامتعارف شهرها انجام شده است. نویسنده در این ارتباط (هادی آباد) واقع در غرب شهر قزوین را مورد بررسی قرار داده است.
روش تحقیق نویسنده در این مقاله فرا تحلیل (تحلیل ثانویه) است. یافته‌های پژوهش‌ نشان می‌دهد مهم‌ترین کانون جرم‌خیز جرایم مواد مخدر شهر قزوین در سکونت‌‌گاه نامتعارف هادی آباد واقع شده است و بین عامل تراکم جمعیت و شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز در هادی آباد شهر قزوین رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می‌رسد، برنامه‌ریزی اجتماعی، اقتصادی، ساماندهی و توانمند سازی کالبدی این محدوده، توجه به نوع و میزان کاربری‌ها و حضور فعال نیروی انتظامی در امر پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت این محله مؤثر خواهد بود.
نویسنده در این پژوهش به منظور شناسایی و درک الگو‌های مکانی بزهکاری در منطقه هادی آباد از مدل‌های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص‌ نزدیک‌ترین همسایه و روش تخمین تراکم ترنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده کرده است و آمارهای دقیقی را ارائه داده است.
هدف کلی مقاله حاضر این است که ضمن بررسی و دقت نظر در تئوری‌های پیدایش و نحوه برخورد با سکونت‌گاه‌های نامتعارف، وضع موجود محله هادی آباد را از لحاظ شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز مواد مخدر به دقت بررسی کند و با شناسایی ناهنجاری‌های فضایی و کالبدی موجود در محله، برنامه‌ریزی جهت سامان‌دهی پراکنش و انتظام معقول کاربری‌ها، توزیع بهینه جمعیت، برای دستیابی به سازمان‌ فضایی و کالبدی مطلوب جهت ایجاد محیطی مناسب برای ساکنان محله، به مقایسه سازی این‌گونه محدوده‌ها در شهرها اقدام کند.
در ادامه نویسنده مهم‌ترین اهداف پژوهش حاضر را بدین شرح بیان کرده است:
1. بررسی تأثیر ناهنجاری‌های فیزیکی و کالبدی در جرم‌خیز شدن سکونت‌گاه‌های نامتعارف شهری؛
2. تحلیل ارتباط تراکم جمعیت و تأثیر آن در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزهکاری در سکونت‌گاه‌های نامتعارف شهری؛
در بخش دیگر نویسنده علت ایجاد سکونت‌گاه‌های نامتعارف، در کشورهای جهان سوم را مطرح کرده است که عبارتند از:
الف. رشد شتابان جمعیت؛
ب: رشد شتابان جمعیت شهری؛
ج.تمرکز شهری ناهمگون؛
و با عنایت به راه‌حل‌های آزمایش شده و تجربیات برخورد در سطح جهان و ایران، سه دیدگاه عمده و اصلی را برای راه‌حل این بحران بیان نموده است.
در پایان مقاله وی با توجه به تحلیل‌ یافته‌ها و نتایج حاصل از انجام این پژوهش و به منظور کاهش نرخ انواع جرایم مواد مخدر در محدوده اسکان غیررسمی محدوده هادی آباد، پیشنهادها و راه‌کارهای علنی و اجرایی را مطرح کرده که برای این نوع بزه‌کاری مفید و راهگشا می‌باشد.
نتایج و یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران مسئولان مدیریت شهری به منظور کاهش مشکلات و کاهش میزان بزهکاری در سکونت‌گاه‌های نامتعارف مفید باشد.