داستان های اطلاعاتی
دوشنبه 17 بهمن 1390 سرقت گنجينه شركت آي. بي. ام

توضيحات:

در بيستم نوامبر 1980 ريموند كادت متخصص در علوم اطلاع رساني از سمت خود در مركز تحقيقات شركت آي. بي. ام در شهر پوكيپسي در ايالت نيويورك كناره گيري  كرد .او مردي خويشتن دار و هائيتي تبار بود و تا اين زمان در شركت آبي بزرگ متعلق به آي. بي. ام كار مي كرد.
 كادت مانند ساير كارمندان آي. بي. ام در بدو ورود به اين شركت رسما متعهد شده بود كه هنگام خروج از شركت هيچ گونه سند طبقه بندي شده اي را خارج نكند . ليكن وي گوهر گرانبهاي شركت يعني دفترچه هايي را كه دستور العمل ساخت و طراحي برنامه ها در آن به صورت كد و رمز موجود بود با خود خارج نمود.
كادت با فردي به نام باري (داراي مليت آمريكايي) كه مشاور امور اطلاع رساني بود تماس گرفته و او را از اررزش اين دفتر چه ها آگاه مي سازد.
باري در اول ژوئن 1981كادت را متقاعد ميكند كه به نزد او در شركت ان. اي. اس در شهر سيلي كون والي رفته و مشغول كار شود.
در تابستان 1981 باري در سفر به ژاپن ضمن انجام فعاليت هاي كاري خود در راستاي دستگاه هاي اطلاع رساني متخصصين ژاپني را از وجود دفتر چه مشهور«ادي رواندك»مطلع نمود. او در ماه اوت بامديريت شركت هيتاچي موافقت نامه اي امضاء كرد و كپي 10 صفحه از دفترچه را در اختيار آنها قرار داد. اين اسناد به طور چشمگيري به شركت آنها كمك مي كردتا با شركت آي . پي. ام به رقابت پرداخته و بخش عمده اي از بازار جهاني رايانه را به خود اختصاص دهند.
تقريبا در همه ايامي كه كادت ، شركت آي. بي.ام را ترك مي كرد. اف. بي . آي در شركت اطلاع رساني در شهر سيلي كون والي مشغول تحقيقات بود. در آن زمان به كا.گ.ب شوروي مشكوك بودند. ( كا.گ.ب در صددانتقال قانوني و غيرقانوني  تكنولوژي به نفع مسكو بود و اين تكنولوژي قطعا در پيشرفت ارتش شوروي نقش داشت .) با تحقيقات وسيع اف. بي .آي مشخص شد در اين فعاليت تعداد زيادي از ماموران شركت هاي آلماني و ژاپني به چشم مي خورند .
مامور ويژه اين كيس « كين تامسون» انتخاب شد . تامسون طرح تا سيس دفتري جهت سازماندهي به تازه كارها در رابطه رايانه و اطلاع رساني ( نفوذ در شبكه سيلي كون والي ) را پيشنهاد كرد كه با موافقت ويليام و بستر ( رئيس وقت اف. بي . آي ) اين استراتژي پذيرفته شد . او به اف .بي .آي دستور داد تا يك شبكه گسترده خبر از افراد شاغل در صنايع اطلاع رساني  در سيلي كون والي تا سيس گردد .
اين پشتيباني فني توسط شركت آبي بزرگ و آي .بي .ام تضمين و آموزش هاي اطلاعاتي جهت شناسايي جاسوسان به افراد داده شده . در 21 ژوئيه 1981، شركت آي . بي . ام پذيرفت كه به عنوان پوشش براي ماموران اف . بي .آي استفاده شود .
در اثناي تبادل اطلاعات ميان شركت هيتاچي و شركت پالين (پوشش آي.بي .ام ) در در خواست شركت هيتاچي جهت خريد گزارش آي. بي .ام 3081، تذكر داده شده بود كه در صورت ارائه گزارش ، شركت هيتاچي مي تواندبا توجه به دفترچه ادي رو اندك اطلاعات خود را كامل كند. با بيان اين مطلب راز كادت بر ملا شد و اين راز ناخواسته به شركت پالين رسيد .
در ادامه فعاليت ، آي. بي. ام با تشويق شركت هيتاچي موقعيتي فراهم آورد تا عزم حريف را در جمع آوري اطلاعات محرمانه در مورد شركت آي. بي. ام بيشتر كند. در ديدار با نماينده هيتاچي در هتل امپريال براي اف. بي. آي مشخص شد كه اين شركت به اسناد سري دسترسي پيدا كرده و ولع شديدي نسبت به تهييه دفترچه هاي شماره5،14،24و 27ادي رو اندك جهت تكميل كار خود دارد . با اين پيش فرض دامي جهت تطميع ژاپني ها به واسطه وعده بازديد مخفيانه از دستگاه آي. بي. ام 3081 در نظر گرفته شد ، تا با تطميع آنان زماني كه مي خواهند به طعمه اصلي كه عبارت از اطلاعات تكنيكي رمزها بود، دست يابند، عمليات دستگيري صورت پذيرد.
عمليات فريب انجام گرفت و يكي از كارشناسان نخبه هيتاچي به نام جان ناريوز را براي رويت اين دستگاه انتخاب كردند.
براي اف. بي. آي هدف اصلي اين دسيسه عبارت بود از به دام انداختن هيتاچي در زمان ارتكاب جرم يعني زمان انتقال اسناد مسروقه و پيدا كردن منشاء نشت اطلاعات .
در تماس مجدد با رابط شركت هيتاچي ، وي اعلام نمود كه فروشنده اين اسناد ، فردي به نام باري بوده است و حتي نحوه ربودن رمزها توسط كادت و فروش آن به هيتاچي را هم براي آنان بيان نموده بود .
به اين ترتيب آي. بي. ام و اف. بي. آي از نتيجه عمليات راضي بودند و وقت آن رسيده بود تا طرح فريب وارد مرحله نهايي شود. طرح خريد غير قانوني (رمزها) از شركت گلانمار در 12 مه 1982 بر اساس طرح اف. بي. آي اجرا شد. مدارك قابل معامله عبارت بودند از پنج يادداشت ناقص كتاب ادي رواندك، يك نمودار از ساختار مدارهاي انتقالي ، نسخه دوم دفترچه كامل رمز و دفترچه راهنماي ريز رمز 3380،3081 .
ارزش بالقوه اين اطلاعات قابل قياس نبود . تمام اين مدارك به هيتاچي اين قدرت را مي داد كه با شركت آي. بي. ام به رقابت برخيزد.
هيتاچي در 17 مه پيشنهادي به مبلغ 525 هزار دلار ارائه كرد كه مورد تآييد قرار گرفته بود . در22 ژوئن ، زمان تحويل مدارك مأموران اف. بي. آي طرفين ژاپني و رابط هاي آنان و فرو شندگان اوليه رمزها را دستگير نمودند.
وليام وبستر –رئيس اف. بي. آي اعلام كرد عمليات كاملا موفقيت آميز بوده است و از آن به عنوان عملكرد موثر قانون توسط اف. بي. آي ياد كرد.
در نهايت شركت هيتاچي با پرداخت مبلغ سيصد هزار دلار غرامت به شركت آي بي ام موافقت نمود