داستان های اطلاعاتی
دوشنبه12تير1391

داستان جاسوسی

جاسوسي صنعتي

عمليات پرنده خندان (فعاليت اقتصادي كره عليه آمريكا در ژاپن) ...

عمليات پرنده خندان (فعاليت اقتصادي كره عليه آمريكا در ژاپن)در فوريه 1981 به صورت رسمي تصويب شد.
در اين عمليات بيش از دويست نيروي عملياتي  كه به وسيله اداره ششم و هفتم تامين ميشدند فعاليت ميكردند. هدف از اين عمليات جمع آوري اطلاعات تكنولوژيك و صنعتي به منظور كمك به صنايع كره جنوبي بود . در اين عمليات از روش هاي متعدد جاسوسي صنعتي بهره گيري شد ه بود، از جمله شنود الكترونيك، نفوذ ماموران: استخدام كارگران آمريكايي يا ژاپني به منظور استفاده از آنها به عنوان نفوذي در شركت ها . بين هشتاد تا صد ما مور شركت كننده در اين عمليات وسيع كه هدف آن تصاحب تكنولوژي و اسرا ر صنعتي ژاپن بود در شهرهاي مختلف اين كشور پراكنده شدند.
در ژاپن به دليل اختلاف و تضاد هاي به وجود آمده بين مردم ژاپن و كره، تاكيد براقليت كره اي براي يافتن خبر چين و حتي در بعضي موارد براي يافتن مامور بوده است . در شهرهايي نظير كاوازاكي و توكيو اعضاي اقليت نژادي كره اي به طور مستقيم ويا  با در اختيار گذاشتن كمك هاي خود در بازرسي هاي مخفيانه در شركت هاي ژاپني و يا كارخانجات آمريكايي مستقردر ژاپن شركت مي جستند.
در عمليات پرنده خندان كره توانست به اطلاعاتي در باب انرژي اشعه خورشيدي سازمان اي.تي.اس.اي ،سيستم ساخت چند منظوره ليزري دست پيدا كند.همچنين به شنود الكترونيك عليه برخي شركت ها ي ژاپني كه با شركت هاي كره اي براي بدست آوردن قرار دادهاي خارجي رقابت مي كردند پرداخت.
در ايالات متحده عمليات پرنده خندان به شركت هاي مستقر در سيلي كون والي و در منطقه روت128 نزديك بوستون و همچنيني به كارخانجات پتروشيمي و ذوب فلزات با در صد بالاي جمع آوري تعرض مي كرد.
همچنين پرنده خندان به شنود مكالمات مقامات وزارت بازرگاني ايالات متحده و بازرگانان آمريكاي كه به سئول سفر ميكردند مي پرداخت و ميكروفن هاي زيادي در اطراف آنها كار مي گذاشت.
ريچارد واكر سفير پيشين ايالات متحده در كره جنوبي از سال 1981 تا 1989 اظهار مي دارد كه رئيس جمهور ريگان از جمله اهداف اين عمليات بوده است
اين عمليات با موفقيت تا سال 1990 ادامه داشت و اطلاعات صنعتي بسيار براي سازمان اطلاعات كره جنوبي حاصل آورد.