دانش اطلاعاتی

انتشاراتبيشتر

تهدید نرم: رویکردی اسلامی
نویسنده: دکتر اصغر افتخاری
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

      تردید در مبانی و زیرساختهای فکری یک نظام سیاسی، بحران در ارزشها و باورهای اساسی جامعه، بحران در الگوهای رفتاری جامعه و بحران های پنج گانه سیاسی (هویت، مقبولیت، مشارکت، نفوذ و توزیع) را میتوان از مؤلفه های این تهدید نام برد. تغییرات حاصل از تهدید نرم، ماهوی، آرام، ذهنی، تدریجی و نرم افزارانه است. این تهدید همراه با آرامش و خالی از روشهای فیزیکی و با استفاده از ابزارهای تبلیغات، رسانه، احزاب، تشکلهای صنفی و قشری و شیوه القاء و اقناع انجام می پذیرد. در حال حاضر جهانی سازی فرهنگ مترادف با مفهوم تهدید نرم تلقی می شود. در مجموع می توان فهرست زیر را به مثابه نقاط افتراق تهدیدات سخت و نرم برشمرد:
1- حوزه تهدید نرم، حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است در حالی که حوزه تهدید سخت امنیتی نظامی می باشد.
2-تهدیدات نرم پیچیده و محصول پردازش ذهنی نخبگان، و اندازه گیری آن مشکل است در حالی که تهدیدات سخت عینی، واقعی و محسوس است و می توان آن را با ارائه برخی از معیارها، اندازه گیری کرد.
3-روش اعمال تهدیدات سخت استفاده از زور و اجبار است، در حالی که در تهدید نرم، از روش القاء و اقناع سازی بهره گیری می شود.
4-.هدف در تهدیدات سخت، تخریب و حذف فیزیکی حریف و تصرف و اشغال سرزمین است، در حالی که در تهدید نرم هدف تأثیرگذاری بر انتخابها، فرایند تصمیم گیری و الگوهای رفتاری حریف و در نهایت سلب هویتهای فرهنگی است.
5-مفهوم امنیت در رهیافتهای نرم افزارانه شامل امنیت ارزشها و هویتهای اجتماعی است، در حالی که این مفهوم در رهیافتهای سخت افزارانه به معنای نبود تهدید خارجی تلقی می شود.

6-تهدیدات سخت، محسوس و همراه با عکس العمل و برانگیختن است، در حالی که تهدیدات نرم به دلیل ماهیت غیرعینی و محسوس آن، عمدتاً فاقد عکس العمل است.
7-مرجع امنیت در حوزه تهدیدات سخت عمدتاً دولتها هستند، در حالی که مرجع امنیت در تهدیدات نرم محیط فروملی و فراملی (هویتهای فروملی و جهانی) است.
8-کاربرد قدرت سخت در رویکرد امنیتی جدید عمدتاً مترادف با فروپاشی نظامهای سیاسی امنیتی مخالف یا معارض است، در حالی که کاربرد قدرت نرم در رویکردهای امنیتی جدید علیه نظامهای سیاسی مخالف یا معارض، مترادف با فرهنگ سازی و نهادسازی در چارچوب اندیشه و الگوهای رفتاری نظامهای لیبرال و دموکراسی تلقی می شود.
کتاب «تهدید نرم؛ رویکردی اسلامی» در پنج فصل تنظیم شده است. فصلنخست به مبانی اختصاص دارد. در این فصل، سوال پژوهش و پیشینه آن بررسی شده ودر نهایت نوآوری و اهداف آن تبیین شده است.

فصلدوم کتاب به موضوع‌شناسی مربوط می‌شود و در یک مطالعه موردی، تمامینظریه‌های مربوط به تهدید نرم شناسایی، تحلیل و دسته‌بندی شده‌اند.

فصل سوم به بررسی تحلیلی تهدید نرم در اسناد بالادستی جمهوری اسلامیایران می‌پردازد و به‌طور مشخص گفتمان امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری،قانون اساسی و سند چشم‌انداز تحلیل محتوا شده‌اند. فصل چهارم با توجه بهیافته‌های فصول قبل و اصول مبنایی مکتب اسلام، به طراحی و ارایه یک نظریهبومی در بحث تهدیدهای نرم اختصاص یافته است.

 
فصل پنجم نیز با عنوان «نتیجه‌گیری» راهبردهای پیشنهادی به اجمال ارایهشده‌اند که می‌توانند موضوع تحقیق‌های بَعدی قراربگیرند.

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگي و شغلي خود اسناد طبقه بندي شده و محرمانه دولتي را يافتيد ، مراتب را به تلفن 113 گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستي 113 بيندازيد.